Management Team

Rajiv Bajaj

Pradeep Shrivastava

Rakesh Sharma

Abraham Joseph

S Ravikumar

Dinesh Thapar

Ravi Kyran Ramasamy

Sarang Kanade

Samardeep Subandh

Kevin D’sa

K S Grihapathy

Eric Vas

Sumeet Narang

C P Tripathi